غرور و خودستا بودن...

از دسته ی اخلاق های ناپسند است...

شاید ندانیم...

ولی...

گاهی آنقدر در غرور خود غرق میشویم...

که از یاد می بریم...

قبل از گل...غنچه ای ناشکفته بود...