مهربان باش...

همچون کودکی...

که با تمام کودکی اش...

عاشقانه به پدرش می گوید...

"به اندازه ی تمام سیگار های سوخته ات دوستت دارم پدر"