هرچند تیر ، مشک و دلم را دریده است
ای آب همتی کن و تا خیمه ها مریز …