یه اتفاقی...

یه چیزی...

اَه!

نمیدونم

حس میکنم داره یه چیزی توی دلم اتفاق میوفته...

یه حس...

حسِ....قوی بودن...حس شجاعت...

حرف های دیگران توی مغزم تکرار میشه...

دلگرمی هاشون...

همدردی هاشون...

کمک هاشون...

قلب عزیزم...چیشده؟

خدایا...

یعنی...

یکم...

امید

؟