من بیمار آن لحظه ایم...

که دستانم را عاشقانه میگیری...

اما سرنوشت...

پزشکان خبره ای داشت...