از خدا پرسیدم:

چرا فاسدا خوشگل ترن؟!

چرا آدمای الکلی و سیگاری باحال ترن؟!

چرا با اونایی که دیگرانو مسخره میکنن بیشتر به آدم خوش میگذره؟!

چرا اونایی که خیانت میکنن،تهمت میزنن،غیبت میکنن و دروغ میگن موفق ترن؟!

چرا همیشه بدا بهترن؟!

خدا گفت:

پیش من یا پیش مردم...؟

دیگه چیزی نگفتم...