مرگ یک زن زمانی میرسد

که معشوقش به او خیانت کند

اما مرگ یک مرد را

اشک مادرش معنا میکند

بخاطر آهنگا ممنون :)

عالی بودن :)